За метода на Фол

Методът Електро- акупунктура по Фол е открит и развит в Германия от Д-р ReinoldVoll( 1909- 1988 ).

   Той е бил човек с много широк спектър от интереси. Най- напред се обърнал към техническите науки, като е учил в Технически Университет, a по- късно е завършил медицина.

   Д-р Фол се разболял от рак на пикочния мехур. Той е намерил решение на своя проблем в китайската традиционна медицина, чрез прилагане на акупунктура. След това имал още двадесет години активен живот.

    Д- р. Фол и неговия приятел Фриц Вернер, инженер по електроника, са извършили широки медицински и технически изследвания върху свойствата на китайските акупунктурни точки.

   През 1953 година те открили, че физическите свойства на кожата на човека в китайските точки са много по- различни от всеки други точки на човешкото тяло. Като използували много чувствителен омметър, те намерили, че съпротивлението на кожата във всяка акупунктурна точка е двайсет пъти по- малко, отколкото в другите точки на кожата.

   Това може да се покаже посредством добре познатия закон на Ом:

 

                       I= U/ R         

 

където:  I- сила на електрическия ток

            U- напрежение на тока

            R- съпротивление                    

Намерено е, че в Акупунктурните точки:

             I= 10- 12 mA( Микроампери)

             U= 1,0- 1,2 V( Волти)

             R= 95 kW   ( Kило-oма)

   Навсякъде другаде  по кожата съпротивлението е около20 пъти повече,R= 2000 kW[ 19 ].

   По този начин Китайските акупунктурни точки, с тяхното ниско съпротивление, изглеждат като малки басейни и потокът на енергията се движи от точка към точка.

   След това те открили, че точките могат да имат съпротивление, различно от нормалното, в зависимост от здравето на пациента.

   Третото откритие двамата учени направили случайно. Намерили, че при поставяне на подходящото лекарство в контакт с тялото, ненормалният сигнал от точката може да се върне към нормата.      

   Потвърдено било, че акупунктурните точки могат да бъдат открити с голяма точност. Те са 1- 3 мм в диаметър.

   Скоро Д- р Фол прозрял, че има повече меридиани по човешкото тяло, отколкото са класическите китайски меридиани. Той добавил осем допълнителни Фол меридиани на картата на меридианите и добавил също някои нови точки по китайските меридиани.

   Това било началото на развитие на нов клон на Природната медицина, Електро- акупунктура по Фол, ( ЕАФ ). Първите машини за тези измервания са познати като Diateperapuncteur, илиDermatron. 

   През 1960-те години в Корея, Проф.KimBongHanе направил серия от изследвания върху меридианната система на зайци. Чрез инжектиране на радиоаиктивен фосфор ( P32) е открита система от фини тръбички, следващи пътя на акупунктурните меридиани. Той открил, че меридианната система е разделена на различни подсистеми: вътрешна, вътрешно- външна и външна. Меридианната тръбовидна система е различна от кръвоносната система. Въз основа на много експерименти с различни животински видове, Проф. Ким заключил, че меридианната система се появява 15 часа след зачеването и може би има важна роля за деленето и диференцирането на всички клетки в тялото.   

   По- късно, през 1985 в Париж, изследователите Jean- ClaudeDarras,  PierredeVernejeulиPierreAlbaredeизвършили експерименти, които направили видимо движението на енергията в меридианите. При инжектиране на разтвор, съдържащ йони на радиоактивния елемент Технеций ( Tc99), е регистрирано движението на този елемент в меридианите, със скорост около

5 см/мин.

   В Москва, Д-р Ромен Авагжиан е експериментирал как да направи видими акупунктурните точки, използувайки електромагнитно поле с висока честота и високо напрежение. Когато човешка ръка се постави в това поле, точките стават видими върху кожата, тъй като те започват да луминесцират. Най- интересното в този експеримент е фактът, че се виждат много повече точки, повече от показаните в класическите китайски меридиани и даже повече от допълнителните меридиани на Д-р Фол.

   Като използувал подобна техника, Д-р IonDimitrescuот Румъния развил метод, наречен Electronography, основан на визуализацията на раздразнените меридианни точки. Намерено е, че при електрографично сканиране се появяват само точките, показващи налична патология в някои органи и системи на индивида. 

   Д-р Фол изследвал класическите китайски меридиани при много клинични случаи. Той намерил съответствие между точките и физическото им положение върху органите и тяхната физиологична функция. В резултат той публикувал карта на китайските меридиани, включваща някои нови точки и карта на допълнителните Фол меридиани. Той е описал китайските меридиани от гледна точка на познанията на западната медицина.

По този начин е направена връзка между класическата китайска медицина и днешната медицина.

   После той изградил мост между китайската медицина и хомеопатията, чрез откритието, че хомеопатичните лекарства са в състояние да балансират меридианите.

   Същността на този процес е в това, че хомеопатичното лекарство, като източник на резонансна енергия, е в състояние да възстанови баланса на енергията в меридиана.

   Ако лекарството има различна вибрационна енергия, то не произвежда никакви промени в показанията на Фол апарата.

   По този начин Д- р Фол е направил синтез между три клона на лечителството и го е нарекъл Електро- акупунктура по Фол, ЕАФ